Επαγγελματικός Δάσκαλος Ειδικός στον τομέα της Υγείας στον Αθλητισμό

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

 • Αθλητικός φυσιοθεραπευτής
 • Προσαρμοσμένη εξειδικευμένη φυσική δραστηριότητα στην αποκατάσταση

Οι στόχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του επαγγελματικού μάστερ Το πρόγραμμα σπουδών "Ειδικός υγειονομικής περίθαλψης στον αθλητισμό" (47722) είναι:/>

 • να εξασφαλίσει στις οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας αντίστοιχες επαγγελματικές διεπιστημονικές σπουδές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της αθλητικής επιστήμης ·
 • να εξασφαλίσει στην επιστήμη της Υγείας και της Αθλητικής Επιστήμης θεωρητική βάση, σε επαγγελματικά πρότυπα που αντιστοιχούν, πρακτικά εφαρμόσιμες επαγγελματικές σπουδές αθλητικού φυσιοθεραπευτή ή προσαρμοσμένων φυσικών δραστηριοτήτων ειδικών στην αποκατάσταση.

Τα βασικά καθήκοντα του Προγράμματος Μάστερ Επαγγελματικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Ειδικός Υγείας στον Αθλητισμό" (47722) είναι:

 • να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της αθλητικής επιστήμης, καθώς και να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αλλαγή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της διεθνούς αγοράς εργασίας ·
 • να αναπτύξει την προσωπικότητα και να προσφέρει την ευκαιρία να αναπτύξει νέα ή να βελτιώσει τα υπάρχοντα συστήματα, προϊόντα και τεχνολογίες και να προετοιμαστεί για δημιουργική, ερευνητική και διδακτικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό ·
 • να προωθήσουν την προθυμία των ατόμων που έχουν αποκτήσει τα προσόντα του αθλητικού φυσιοθεραπευτή ή του ειδικευμένου ειδικευμένου στη σωματική άσκηση στην αποκατάσταση για την ολοκλήρωση των επαγγελματικών προσόντων με τη συνέχιση σπουδών σε διδακτορικά και άλλα προγράμματα διά βίου μάθησης.

Τα κύρια επιμέρους καθήκοντα του προγράμματος σπουδών είναι:

 • να παράσχει μια θεωρητική βάση γνώσεων στα θεμελιώδη, ιατρικά και κλινικά θεμέλια των φυσικών θεραπειών του αθλητισμού.
 • να παράσχει την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και στάση στον τομέα της Υγειονομικής περίθαλψης στην αθλητική φυσιοθεραπεία στον σχετικό τομέα, προετοιμάζοντας ικανούς ειδικούς που είναι σε θέση να κατανοήσουν επαρκώς και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε επαγγελματικά και ερευνητικά καθήκοντα με επιτυχημένη συνεργασία με άλλους ειδικούς της Υγείας, συμμετοχή σε πολυ-επαγγελματική και διεπιστημονική ομαδική εργασία ·
 • να εμβαθύνει την κατανόηση των παγκόσμιων αναπτυξιακών τάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της αθλητικής φυσιοθεραπείας, προωθώντας την απόκτηση των τελευταίων επιτευγμάτων στην επιλεγμένη εξειδίκευση,
 • να αναπτύξει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τη στάση απέναντι στην έρευνα των πελατών / ασθενών στον τομέα του αθλητισμού και την αξιολόγηση / αξιολόγηση και την υλοποίηση της αθλητικής φυσικοθεραπευτικής διαδικασίας σύμφωνα με την επιλεγμένη εξειδίκευση και το επαγγελματικό πεδίο εφαρμογής.
 • να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην έρευνα, να αναπτύξουν την ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων σε εξειδίκευση, να αξιολογούν και να τα παρουσιάζουν με κριτικό πνεύμα.
 • να ενθαρρύνουν τα κίνητρα των φοιτητών ΜΑ ως μελλοντικής φυσιοθεραπείας σε αθλητικούς ειδικούς στον τομέα της Υγειονομικής περίθαλψης και αυτοβελτίωσης, αναπτύσσοντας επιχειρηματικό πνεύμα, πρωτοβουλία και ευθύνη για τη διατήρηση των επαγγελματικών προσόντων και την προώθησή τους.
 • να διευρύνουν τις γνώσεις των μαθητών για τις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές σχετικά με τις διαταραχές της λειτουργίας και την καθολική εφαρμογή προσαρμοσμένων φυσικών δραστηριοτήτων.
 • να προωθηθεί η κριτική ανάλυση και η κατανόηση της καθολικής εφαρμογής προσαρμοσμένων φυσικών δραστηριοτήτων ·
 • να επιδείξουν διαφορετικές προοπτικές στην έρευνα και τις ολιστικές μεθόδους αξιολόγησης στον τομέα της Υγείας.
 • να αποκτήσουν δεξιότητες για την ανάπτυξη και εφαρμογή προσαρμοσμένων προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς.
 • να εκπαιδεύσουν δημιουργικά και προσαρμόσιμα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες επαγγελματίες που είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις και να εκτελούν πολλαπλά καθήκοντα σε σχέση με προσαρμοσμένες φυσικές δραστηριότητες στον τομέα της Υγείας.
 • να εκπαιδεύσει ευέλικτους ειδικευμένους ειδικούς που είναι ικανοί να εργαστούν σε διαφορετικά μέρη (π.χ. σύμβουλος στον τομέα της δημόσιας υγείας, άμεσος πάροχος υπηρεσιών APA, συμμετέχων σε μια πολυεθνική ομάδα κ.λπ.) ·
 • την ικανότητα να αξιολογεί και να παρακολουθεί με κριτικό πνεύμα την πρόοδο του προγράμματος APA, χρησιμοποιώντας προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη ·
 • να αναλύσει και να αναφερθεί σε τυποποιημένες πρακτικές σε προσαρμοσμένες φυσικές δραστηριότητες, να αναπτύξει κατάλληλες εναλλακτικές προσεγγίσεις.
 • Τα βασικά καθήκοντα του προγράμματος σπουδών υλοποιούνται:
 • εφαρμόζοντας μαθήματα σπουδών με ανώτατα επαγγελματικά προγράμματα μάστερ βασισμένα στην επιστήμη και βάσει τεκμηρίων.
 • συνδέοντας τις μελέτες με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και φυσιοθεραπείας στον αθλητισμό και στη δυναμική ανάπτυξης προσαρμοσμένων φυσικών δραστηριοτήτων ·
 • με τη δημιουργία συνθηκών για την απόκτηση του αθλητικού φυσικοθεραπευτικού επαγγελματικού προσόντος της Υγειονομικής περίθαλψης και των προϋποθέσεων και των ικανοτήτων για την εφαρμογή της στην πολυμερή πρακτική αθλητικής φυσιοθεραπείας.
 • με την αύξηση των δυνατοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αγορά εργασίας στη Λετονία και σε άλλες χώρες ως αποφοίτους του μοναδικού ανώτατου προγράμματος σπουδών "Υγειονομική περίθαλψη στον αθλητισμό" και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων παρόμοιων προγραμμάτων σπουδών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·
 • με την ανάπτυξη υλικοτεχνικής βάσης, τη βελτίωση των ευκαιριών για την επιστημονική και πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • δημιουργώντας μια ευκαιρία για τους σπουδαστές να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στην αθλητική φυσιοθεραπεία, να οργανώσουν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης στα αθλητικά σωματεία της Λετονίας, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τους αθλητικούς συλλόγους, τα κέντρα αποκατάστασης, τον τουρισμό υγείας και τα κέντρα ψυχαγωγίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό ·
 • αναπτύσσοντας διεπιστημονική συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους κλάδους αποκατάστασης και την αξία της προσαρμοσμένης συμβολής του προγράμματος φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης του προγράμματος σπουδών:

Τα αποτελέσματα της μελέτης καθορίζονται έτσι ώστε να πληρούν τόσο το πλαίσιο προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Διαδικασία της Μπολόνια) όσο και το πλαίσιο προσόντων της Ευρωπαϊκής Δια Βίου Μάθησης (EQF). Οι ικανότητες μάστερ περιλαμβάνουν δεξιότητες Bachelor και αποκτώνται σε μελέτες ριζωμένων επιστημών υγείας από τις οποίες ένα ουσιαστικό μέρος είναι η ερευνητική εργασία και η ανάπτυξη ανεξάρτητων γνωστικών και συμπερασμάτων. Ο αθλητισμός φυσιοθεραπευτής είναι ένας επαγγελματίας που με την εξασφάλιση υψηλής επαγγελματικής και δεοντολογικής πρακτικής είναι ικανός να προάγει ασφαλείς σωματικές δραστηριότητες για αθλητές όλων των ηλικιών, να παρέχει συμβουλές, αποκατάσταση και εκπαίδευση στην παρέμβαση για την πρόληψη βλαβών, αποκατάσταση βέλτιστης λειτουργίας και προαγωγή αθλητικών αποτελεσμάτων. Ο εξειδικευμένος ειδικός φυσικής δραστηριότητας είναι ένας επαγγελματίας που είναι ικανός σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς / πελάτη, τις λειτουργικές του ικανότητες και τις δυνατότητες παροχής ποιοτικού και επιτυχημένου προσαρμοσμένου προγράμματος φυσικής δραστηριότητας για άτομα διαφορετικής ηλικίας με λειτουργικές αναπηρίες. Ο εξειδικευμένος αθλητικός φυσιοθεραπευτής επαγγελματικού προσόντα με επαγγελματικό πτυχίο Master στη φυσιοθεραπεία του αθλητισμού δίνει το δικαίωμα να εργάζεται σε πρακτικούς τομείς προληπτικής φροντίδας, αποκατάστασης και ενεργού αθλητισμού. Μεταπτυχιακά επαγγελματικά προσόντα Μεταπτυχιακό στην υγειονομική περίθαλψη με επαγγελματική ειδίκευση ειδικευμένου στην αποκατάσταση με ειδικό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, δίνει το δικαίωμα να εργάζεται σε πρακτικούς τομείς πρόληψης και αποκατάστασης.

Το LASE Master πρόγραμμα σπουδών "Ειδικός υγειονομικής περίθαλψης στον αθλητισμό" δίνει μια σε βάθος γνώση και κατανόηση της Υγείας, της αθλητικής επιστήμης, της αθλητικής ιατρικής, της αθλητικής ψυχολογίας, καθώς και της φυσιοθεραπείας στον τομέα του αθλητισμού. Το κύριο μέρος του αθλητικού φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποτελείται κυρίως από την αθλητική επιστήμη και τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της αθλητικής φυσιοθεραπείας, την αξιολόγηση της θεραπευτικής παρέμβασης και τον αντίκτυπο των παρενεργειών, την ανάπτυξη κατάλληλων και επιστημονικά βασισμένων εννοιών. Το κύριο μέρος του προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών εξειδικευμένων φυσικών δραστηριοτήτων αποτελείται από θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες φυσιοθεραπείας, φυσικής αγωγής και κινησιολογίας.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision.

The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη