Μάστερ στην υγιή γήρανση και την ποιότητα ζωής - πρόσωπο με πρόσωπο (διαπανεπιστημιακό)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

περιγραφή

Τίτλος: Μάστερ στην Υγιή Γήρανση και Ποιότητα Ζωής, από το Πανεπιστήμιο της Λεόν και το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων

Υπεύθυνο κέντρο: Σχολή Επιστημών Υγείας

Κέντρα όπου διδάσκονται: Τμήμα Επιστημών Υγείας ULE και Ιατρική Σχολή και Οδοντιατρική (UPV / EHU)

Είδος διδασκαλίας: Επί τόπου

Αριθμός νέων θέσεων εισόδου που προσφέρονται: 15

Γλώσσες στις οποίες διδάσκεται ο τίτλος: ισπανικά

ικανότητες

γενικές δεξιότητες

C1.- Σχεδιασμός επιδημιολογικών μελετών καθώς και ανάπτυξη και επικύρωση μέσων συλλογής δεδομένων, κατάρτιση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή δεδομένων και επίβλεψη της εργασίας στον τόπο, γνώση της διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων και διεξαγωγή των κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων για την απάντηση στις ερωτήσεις έρευνας.

C2.- Διεξαγωγή συστηματικής ανασκόπησης και σύνθεσης της βιβλιογραφίας σε ερευνητικό πεδίο που ενδεχομένως χρηματοδοτείται από δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό, καθώς και τη συγγραφή δυνητικά δημοσιεύσιμων χειρογράφων σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά.

C3.- Εφαρμογή της επιδημιολογικής μεθόδου στη διερεύνηση των αιτίων των ασθενειών, στην υγειονομική διαχείριση και στην κλινική διαχείριση των ηλικιωμένων.

C4.- Ενσωμάτωση της επιστημονικής έρευνας και της τεκμηριωμένης πρακτικής ως επαγγελματικής κουλτούρας στις επιστήμες της υγείας και στους κοινωνικο-υγειονομικούς κλάδους που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους.

C5.- Λειτουργούν ως επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικο-υγειονομικής περίθαλψης, εκτελούν τα καθήκοντά τους σε επίπεδο αριστείας σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, βοήθεια, κοινωνικά και πληθυσμιακά κέντρα και στην επαγγελματική πρακτική της φροντίδας των ηλικιωμένων σε εξαρτώμενα κέντρα Δημόσιες διοικήσεις

συγκεκριμένες δεξιότητες

A1.- Ενημέρωση γνώσεων σχετικά με τις θεωρίες σχετικά με τη φυσιολογική διαδικασία γήρανσης και την παθοφυσιολογία της διαδικασίας γήρανσης.

A2.- Ενημέρωση γνώσεων σχετικά με την πιο διαδεδομένη και περιστασιακή παθολογία στους ηλικιωμένους, καθώς και την παθοφυσιολογία και την παθογένεια ασθενειών και καταστάσεων σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Α3.- Να γνωρίζει τις δράσεις των επαγγελματιών στον κοινωνικό και τον τομέα της υγείας, την άσκηση και τη βοήθεια των ηλικιωμένων.

Α4.- Γνωρίστε τη μεθοδολογία αναζωογόνησης που εφαρμόζεται στα ηλικιωμένα και σχεδιαστικά σχέδια παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

A5.- Γνωρίστε τη μεθοδολογία φροντίδας που εφαρμόζεται στους ηλικιωμένους και τα σχέδια σχεδιασμού παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

A6.- Συνεργασία στο σχεδιασμό του πολυτομεακού σχεδίου παρέμβασης για την κοινωνικο-υγειονομική διαχείριση των ηλικιωμένων και σχεδιασμός σχεδίων παρέμβασης για την κοινωνικο-υγειονομική περίθαλψη και ειδικά προγράμματα σωματικής άσκησης για τους ηλικιωμένους που πλήττονται από τις συχνότερες παθολογίες.

Α7.- Παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την εξάρτηση από τον ηλικιωμένο πληθυσμό, από όλες τις κοινωνικο-υγειονομικές πτυχές.

Α8.- Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην υγειονομική περίθαλψη και στην κοινωνικο-υγειονομική πραγματικότητα.

Α9 Κρίσιμη και επικοινωνιακή ικανότητα να εκπονεί και να υπερασπίζεται δημοσίως εξηγήσεις και επιχειρήματα και διατριβή σύμφωνα με διαφορετικές θεωρητικές-πρακτικές προοπτικές όσον αφορά την υγιή γήρανση και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

A10.- Έρευνα ικανότητας για την ανάπτυξη ενός μονογραφικού έργου που βασίζεται σε ένα προηγούμενο ενδιαφέρον και μια λογική και μεταδοτική μεθοδολογική διαδικασία.

Α11.- Δυνατότητα απόκτησης επιστημονικών πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο της μελέτης, της οργάνωσης, της κριτικής ανάλυσης και επεξεργασίας της σύνθεσης του περιεχομένου της, καθώς και του σχεδιασμού ενός στρατηγικού προγραμματισμού και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διαχείριση ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικών οργάνων.

A12.- Ενημέρωση των γνώσεων σχετικά με τις πηγές και τα εργαλεία μελέτης των σχετικών κλάδων (γεωγραφία, δημογραφία, αναπτυξιακή συνεργασία κλπ.) Με τον τομέα σπουδών και γνώση της κατάλληλης μεθοδολογίας για την πρακτική ανάπτυξη και ενσωμάτωση των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση περιβάλλοντα του πληθυσμού, να είναι μεγαλύτερα και συνεπώς να μπορούν να παρεμβαίνουν στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

A13.- Ικανότητα να επικρίνει, να εφαρμόζει και να επιλέγει τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας στην ψυχολογία άσκησης και το άθλημα σε ηλικιωμένους, καθώς και την ικανότητα περιγραφής και εκτέλεσης πειραματικών σχεδίων.

Α14.- Να γνωρίζει και να διαχειρίζεται επιστημονικές πληροφορίες και να χρησιμοποιεί τεχνικές μετα-ανάλυσης ως στρατηγική σύνθεσης των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις μεθοδολογικές στρατηγικές μέτρησης και αξιολόγησης της επίδρασης της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης σε ηλικιωμένους με διαφορετικές ψυχολογικές παραμέτρους και τον τρόπο ζωής, καθώς και τη γνώση διαφορετικών ψυχολογικών ερωτηματολογίων που σχετίζονται με την αθλητική ψυχολογία και τη μάθηση για την επιλογή των καταλληλότερων σύμφωνα με τους στόχους της μελέτης.

A15.- Γνώση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών (ΤΠΕ, δίκτυα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ρομποτική κ.λπ.) στον τομέα της υγείας, της άσκησης και της βοήθειας προς τους ηλικιωμένους.

Πρόσβαση και είσοδος

Το βασιλικό διάταγμα 861/2010, της 2ας Ιουλίου, που τροποποιεί το βασιλικό διάταγμα 1393/2007, της 29ης Οκτωβρίου, το οποίο ορίζει την οργάνωση της επίσημης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, θεσπίζει:

Όσον αφορά την πρόσβαση (άρθρο 16):

  1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επίσημες διδασκαλίες του Δασκάλου, θα χρειαστεί να έχετε στην κατοχή σας ένα επίσημο ισπανικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ένα άλλο από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει σε άλλο κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το οποίο εξουσιοδοτεί το ίδιο για πρόσβαση στη διδασκαλία Δάσκαλε
  2. Ομοίως, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς την ανάγκη έγκρισης των πτυχίων τους, αφού επαληθεύσουν από το Πανεπιστήμιο ότι πιστοποιούν επίπεδο κατάρτισης ισοδύναμο με τα αντίστοιχα επίσημα ισπανικά πανεπιστημιακά πτυχία και ότι Στη χώρα έκδοσης, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές. Η πρόσβαση μέσω αυτής της διαδρομής δεν θα συνεπάγεται, εν πάση περιπτώσει, την αναγνώριση του προηγούμενου τίτλου που κατέχει ο ενδιαφερόμενος ούτε η αναγνώρισή του για άλλους σκοπούς εκτός από τη λήψη των διδαχών του Δασκάλου.

Όσον αφορά την ΕΙΣΟΔΟ (άρθρο 17):

  1. Οι σπουδαστές μπορούν να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσόντων τα οποία, κατά περίπτωση, είναι ειδικά για το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή που καθιερώνονται από το πανεπιστήμιο.
  2. Το Πανεπιστήμιο θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρώματα κατάρτισης σε ορισμένους κλάδους, ανάλογα με την προηγούμενη εκπαίδευση που έχει διαπιστευθεί από τον φοιτητή. Αυτά τα συμπληρώματα κατάρτισης μπορεί να είναι μέρος του μεταπτυχιακού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των πιστώσεων που πρέπει να ληφθούν δεν υπερβαίνει τα 120. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέρος του μεταπτυχιακού διπλώματος, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα συμπληρώματα κατάρτισης θα έχουν, για τους σκοπούς του δημόσιου και των τιμών παραχώρησης των υποτροφιών και των σπουδών βοηθά στην εξέταση των πιστώσεων Master level.
  3. Αυτά τα συστήματα και οι διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν, στην περίπτωση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προέρχονται από αναπηρίες, τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής, οι οποίες θα αξιολογούν την ανάγκη ενδεχόμενων προσαρμογών, δρομολογίων ή εναλλακτικών μελετών.
  4. Η αποδοχή δεν θα συνεπάγεται, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε τροποποίηση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων και, κατά περίπτωση, των επαγγελματιών που αντιστοιχούν στον προηγούμενο τίτλο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος, ούτε η αναγνώρισή τους για σκοπούς άλλους από εκείνους της διδασκαλίας του Δασκάλου.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

Existen al menos diez razones para escoger León como destino académico aunque estamos seguros de que tú encontrarás muchas más.

Existen al menos diez razones para escoger León como destino académico aunque estamos seguros de que tú encontrarás muchas más. Διαβάστε Λιγότερα
Λέοντος , Ponferrada + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη