Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

MPH

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση η οποία τους εφοδιάζει με την ικανότητα να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Τροφοδοτεί τους υποψηφίους με την απαραίτητη επιστημονική, διοικητική και ηγετική θεμελίωση προκειμένου να είναι σε θέση να επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και ευθυγράμμιση με τα ποιοτικά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόληψη της νόσου, την επέκταση του προσδόκιμου επιβίωσης και την προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών, συνειδητών κοινωνικών επιλογών, επιστράτευσης δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων, κοινωνικών συνόλων και ατόμων.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της Δημόσιας Υγείας καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός βασικού κορμού γνώσεων για τη Δημόσια Υγεία, τόσο από τους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας, όσο και από άλλους σπουδαστές του σχετικού χώρου. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, συνιστά ακριβώς έναν πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει σήμερα τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Δημόσια Υγεία είναι να εστιασθεί στα μείζονα προβλήματα Δημόσιας Υγείας, στο ρόλο που διαδραματίζουν και την καθοδήγηση που δίδουν οι Διεθνείς Οργανισμοί που ασχολούνται με τη Δημόσια Υγεία και στο ρόλο και στις αρμοδιότητες των λειτουργών Δημόσιας Υγείας.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ασχολείται επίσης με τις στρατηγικές - πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό, διότι τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας αντιμετωπίζονται σήμερα με συστηματικό και σφαιρικό τρόπο, και εμπλέκουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων το επιστημονικό ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, επιβεβαιώνοντας έτσι τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Δημόσιας Υγείας.

Στα επί μέρους μαθήματα του προγράμματος αναλύονται οι έννοιες της υγείας, της δημόσιας υγείας, της πρόληψης των νόσων και της προαγωγής της υγείας. Περιγράφονται οι δομές Δημόσιας Υγείας και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.). Προσεγγίζονται οι έννοιες της εκτίμησης της υγείας των πληθυσμών με τη χρήση των δεικτών υγείας. Αναλύονται τα μεταδοτικά και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, η επιτήρησή τους καθώς οι στρατηγικές και οι πολιτικές πρόληψής τους. Προσεγγίζονται επίσης σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ρύπανση τον περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, οι εκφυλιστικές ασθένειες, οι χρόνιες ασθένειες, τα δικαιώματα των ασθενών κ.ά.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το Πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα τη Δημόσια Υγεία και εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο διεθνές και τοπικό πλαίσιο και αναπτύσσει στρατηγικές και πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν όλα τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας, όπως τα χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, τη γήρανση του πληθυσμού, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τη ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των ασθενών κ.ά. Με την αποφοίτηση θα έχουν τη δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης της υγείας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και θα μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές πρόληψης. Τέλος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ταυτότητα του επαγγελματία της δημόσιας υγείας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Αναλύουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ασθένεια, και επεξηγούν πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.
 • Επιλύουν μόνοι τους θέματα Δημόσιας Υγείας.
 • Αναλύουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους της επιστήμης της Δημόσιας Υγείας για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Συντάσσουν, σχολιάζουν και παρουσιάζουν δεδομένα που οι ίδιοι σχεδίασαν και συνέλεξαν.
 • Προσεγγίζουν με επαγγελματισμό τους κανόνες και τις αξίες που διέπουν τη Δημόσια Υγεία.
 • Περιγράφουν τις θεωρίες και τα μοντέλα που σχετίζονται με την επιστήμη της Δημόσιας Υγείας σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς.
 • Προσδιορίζουν την ταυτότητα του επαγγελματία της Δημόσιας Υγείας.
 • Περιγράφουν τις κύριες επιστημονικές αρχές που συμβάλλουν στη σύγχρονη προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας.
 • Επεξηγούν τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις ασθένειες και πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.
 • Λύνουν προβλήματα, εξηγούν και αναπτύσσουν πληροφορίες και δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι με κριτική προσέγγιση.
 • Αναλύουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ηγετική Διεύθυνση.
 • Περιγράφουν τις θεωρίες του μάνατζμεντ και την προσέγγιση στη σύγχρονη ηγετική διεύθυνση και αντίληψη.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση και διαχείριση μονάδων δημόσιας υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, απασχόληση σε μη κερδοσκοπικές ή κρατικές υπηρεσίες, απασχόληση στην έρευνα, την εκπαίδευση κλπ.

Καριέρα & Εργοδότηση

Η δημόσια υγεία είναι ένα τεράστιο πεδίο που στοχεύει στη βελτίωση του επίπεδου υγείας του κόσμου στον οποίο ζούμε. Προάγει την προστασία, την ασφάλεια και τη βελτίωση της υγείας των κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της χάραξης πολιτικής και της έρευνας. Διασφαλίζει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την ανάπτυξη πολιτικών για τη δημόσια υγεία, τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας που χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιδημιολογικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της δημόσιας υγείας ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η αξιολόγηση πρότυπων ποιότητας, η βελτίωση λειτουργιών στον τομέα της υγείας, η προσαρμογή οργανωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα υγείας .

Το φάσμα σταδιοδρομίας στη Δημόσιας Υγεία είναι μεγάλο. Μερικές από τις πιο κοινές θέσεις εργασίας είναι εκπαιδευτικοί της υγείας, ιατρικοί επιστήμονες (επιδημιολόγοι), Διοικητικοί Διευθυντές Μονάδων Υγείας, Στατιστικολόγοι και Ερευνητές θεμάτων υγείας, Σύμβουλοι Βελτίωσης Ιατρικών Υπηρεσιών.

Δεξιότητες

 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Ικανότητες Διαμόρφωσης και Ανάπτυξης Πολιτικής
 • Ικανότητες κρίσης και αξιολόγησης
 • Δεξιότητες Οικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης
 • Άριστες Δεξιότητες Οργάνωσης, Προγραμματισμού, και Επικοινωνίας
 • Πολιτισμική κατανόηση
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Γνώση Συστημάτων
Τομείς Εργοδότησης
 • Δημόσιος Τομέας
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ιδιωτικός Τομέας Υγείας
 • Φαρμακευτικός Τομέας
 • Ασφαλιστικός Τομέας
 • Μη κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Πολιτική
 • Εκπαίδευση
Επιλογές Σταδιοδρομίας
 • Διευθυντής Περιβαλλοντικής Μονάδας Υγείας
 • Υπεύθυνος Υγειονομικής περίθαλψης
 • Υπεύθυνος μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού
 • Διαχειριστής Υγείας
 • Εκπαιδευτικός για θέματα Υγείας
 • Λειτουργός Δημόσιας Υγείας
 • Αναλυτής Κλινικών Δοκιμών Υγείας
 • Βιοστατιστικολόγος
 • Ερευνητής
 • Επιδημιολόγος – Υπεύθυνος Κέντρου Λοιμώξεων
 • Υπεύθυνος Σχεδιασμού Δημόσιας Υγείας
 • Συντονιστής Προγραμμάτων Έκτακτης Ανάγκης
 • Ειδικός Επικοινωνίας Δημόσιας Υγείας
Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 • CSM
 • EUC Career Office Facebook Page
 • Eures
 • Ergodotisi.com
 • Cyprus Gazette
Τελευταία ενημέρωση Νοέμ. 2017

Σχετικά με τη Σχολή

?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ???? ??????, ?????? ??? ???? ?????????? ... περαιτέρω

?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ???? ??????, ?????? ??? ???? ?????????? ??? ???????? ???. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη